• Persiennteamet är experter på gardiner, markiser och persienner.

Garanti

Garantivillkor för privatpersoner

1. Persiennteamet Stockholm AB förbinder sig gentemot kunden att, snarast möjligt,
avhjälpa fel som uppstår pga brister i material, tillverkning eller montage.

2. Garantin gäller i 3 år från leveransdatum under förutsättning att kunden fullgjort sina
betalningsförpliktelser gentemot Persiennteamet.

3. Denna garanti gäller för leveranser överstigande ett värde av 3 000:- inkl. moms och för
fel överstigande 500:- inkl. moms.

4. När köparen meddelat Persiennteamet om att fel uppkommit skall Persiennteamet
åtgärda felet på egen bekostnad, med undantag för vad som anges under punkt 5. Efter att
ha åtgärdat felet och återställt funktionen på varan skall Persiennteamet anses ha fullgjort
sina förpliktelser avseende det aktuella felet. Persiennteamet förbehåller sig dock rätten att
debitera kostnader för åtgärder som kan hänvisas till undantagen under punkt 5 och 6.

5. Om Persiennteamet levererat och monterat anläggningen svarar Persiennteamet för alla
kostnader för avhjälpande av felet. Om köparen avhämtat färdigprodukt hos Persiennteamet
och själv ansvarat för montage och installation skall köparen hos Persiennteamet inlämna
varan för reparation, alternativt om reparation skall utföras på plats hos köparen svarar
Persiennteamet för alla kostnader för avhjälpande av felet med undantag för resor, lift,
ställning el liknande. Dock maximalt upp till det värde som motsvarar varans ursprungliga
pris. Undantag gäller för om kostnaden kan anses som oskälig enligt §26
Konsumentköplagen (1990:932).

6. Persiennteamet ansvarar endast för de fel som uppstår vid aktsam och riktig användning
av en korrekt installerad vara. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka (tex brand),
nederbörd, snöras, vandalisering, av köparen oriktigt utförd montering eller andra felaktiga
inställningar. Inte heller försämring som beror på smuts, luftföroreningar eller undermåligt
underhåll. Om köparen själv ansvarat för elinstallation och det visar sig att denna är felaktigt
utförd frånsäger sig säljaren allt ansvar för varan och ev följdskador. Detsamma gäller om
köparen själv, under garantitiden, flyttar, bygger om eller på annat väsentligt sätt ändrar
produkten eller installationen utan Persiennteamets skriftliga medgivande. Återställande av
fasad ingår inte.

7. Garantin gäller generellt inte för skador som uppkommit vid vindstyrkor överstigande 10
m/s. Gäller andra maxvärden för enskilda produkttyper är dessa gällande. På produkter vars
mått överstiger rekommenderade tillverkningsmått undantas fel som kan härledas till
övermått. För markiser med stödlager begränsas garantin på väven till 12 månader.
Färgäktheten påverkas inte av tillverkningsmått eller stödlager.
8. Köparen måste framföra skriftlig reklamation inom 60 dagar från felet upptäckts eller

borde upptäckts, dock senast 3 år efter leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla.
9. 5 års garanti är fördelas på 3+2 år. År 1-3 i enlighet med ovanstående villkor, år 4-5
ersätts skadad del, men resor, arbete, skylift etc. debiteras köparen. Köparen måste
framföra skriftlig reklamation inom 60 dagar från felet upptäckts eller borde upptäckts, dock
senast 5 år efter leveransdatum. Därefter upphör garantin att gälla.

10. Persiennteamet förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna Reklamationsnämnden